Picture
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Zwembad de Horsten

Zwembad de Horsten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zwembad de Horsten, gevestigd te Horsten 54, 9581 AB Musselkanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voor vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

Naam: Dhr. Eltje Toutenhoofd
Functie: Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: privacy@zwembaddehorsten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwembad de Horsten verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zwembad de Horsten verzamelt geen persoonsgegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zwembaddehorsten.nl, zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwembad de Horsten verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Ook zijn we uw gegevens nodig voor een correcte verwerking van uw bestelling als u die heeft geplaatst. Uw gegevens worden ondermeer afgedrukt op leskaart en abonnement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwembad de Horsten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwembad de Horsten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwembad de Horsten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we dit van rechtswege verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwembad de Horsten verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwembad de Horsten gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwembad de Horsten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@zwembaddehorsten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwembad de Horsten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwembad de Horsten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@zwembaddehorsten.nl.